Van de één mag wat meer dan van de ander, maar Mustang-rijden.nl heeft een rode draad getrokken door de verschillende punten

 Mustang-rijden.nl huur voorwaardenMustang-rijden.nl huur voorwaarden

De voorwaarden

Dit is dus niet per Mustang, maar een soort richtlijn. Elke eigenaar is vrij om meerdere regels toe te voegen (of te verwijderen), maar hieronder worden de voorwaarden voor 'zelf rijden' getoond. Voor een chauffeur of begeleider is dit natuurlijk totaal anders. Deze voorwaarden zijn daarom ook alleen van toepassing op verhuur zonder chauffeur wat niet bij elke Mustang mogelijk is.

Voorwaarden bij verhuur zonder chauffeur

1. Uitleg van begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Voertuig: het voertuig, welke het onderwerp is van de huurovereenkomst.
1.2 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
1.3 Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit.
1.4 Opdrachtbevestiging: In de opdrachtbevestiging staan in elk geval de volgende gegevens:
Naam en diverse contactgegevens van de huurder en de verhuurder.
Gemaakte (prijs)afspraken tussen de huurder en de verhuurder.
Datum, plaats en tijd van de (geplande) aanvang en afsluiting van de huurperiode.
1.5 Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig: minimaal 24 jaar oud en tenminste 2 jaar in bezit van een geldig rijbewijs.
1.6 Huurdag: deze omvat 24 uur van 0.00 uur tot 24.00 uur. Ieder onderdeel van de dag wordt berekend als een volledige huurdag.
1.7 Schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en het daaruit voortvloeiende verlies van huurinkomsten.
1.8 Huurovereenkomst: document dat in tweevoud wordt opgemaakt en door zowel de huurder als de verhuurder wordt ondertekend voor het in ontvangst nemen van het voertuig. In de huurovereenkomst staan in elk geval de volgende gegevens:

  • Naam en diverse contactgegevens van de huurder en de verhuurder.
  • Gemaakte (prijs)afspraken tussen de huurder en de verhuurder.
  • Datum, plaats en tijd van de (geplande) aanvang en afsluiting van de huurperiode.
  • Naam, leeftijd en rijbewijsnummer van de bestuurder(s)
  • Kilometerstand
  • Eventuele schade aan het voertuig.

2. Reserveren en annuleren

2.1 Een reservering kan telefonisch, per email, post of mondeling worden gedaan.
2.2 Na reservering verstuurt de verhuurder, de huurder een opdrachtbevestiging en factuur.
2.3 Na ontvangst van de aanbetaling van € 10% is de auto gereserveerd.
2.4 Tijdens de periode tussen de reservering en het moment van ontvangst van definitief huurbedrag, is de reservering in optie.
2.5 Een reservering houdt in dat:
De verhuurder op de overeengekomen datum, het voertuig ter beschikking stelt aan de huurder.
De verhuurder de huurder voor, tijdens en na de huurperiode zo goed mogelijk assisteert.
2.6 Een annulering van een reservering is mogelijk. De overeenkomst kan door de huurder tot twee maanden voor ingang van de huurperiode, telefonisch, per email of per post worden geannuleerd zonder dat de volledige huursom verschuldigd is. Indien de huurder verzuimt binnen deze termijn de huurovereenkomst op te zeggen, is hij gehouden tot betaling van de gehele huursom. Bij annulering door huurder is er geen restitutie van de aanbetaling.
2.7 Annuleringen door de huurder vanwege slechte weersomstandigheden worden geaccepteerd. De huurder krijgt in dat geval geen restitutie van de huursom. In overleg met de verhuurder wordt een nieuwe huurperiode besproken.
2.8 De verhuurder is gerechtigd een verhuur te annuleren als de (weers)omstandigheden schade aan het voertuig kunnen veroorzaken, de huurder heeft in dat geval recht op restitutie van de huursom of er wordt in overleg met de verhuurder een nieuwe huurperiode besproken. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende uit de ontbinding van de overeenkomst.
2.9 Als door welke oorzaak dan ook de verhuurder niet in staat zal zijn de auto aan de huurder ter beschikking te stellen, zal de verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder zal in dat geval de door de huurder betaalde huursom per omgaande restitueren. De verhuurder zal proberen om vervangend vervoer aan te bieden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende ontbinding van de overeenkomst.

3. Betaling

3.1 Binnen 2 weken na toezending van de offerte dient de aanbetaling van € 10% aan verhuurder te worden voldaan.
3.2 De resterende huursom, dient uiterlijk een week voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan inclusief de minimale € 500,- borg. Deze borg wordt teruggestort na het schadevrij inleveren van het voertuig.
3.3 Als de betaling niet op tijd is voldaan, houdt de verhuurder zich het recht voor de reservering te ontbinden.
3.4 De huurder heeft in geen geval het recht om te vertrekken zonder dat de volledig vooraf afgesproken huursom en borg volledig zijn voldaan.

4. Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig

4.1 Tijdens de huurperiode zijn alle aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, als brandstof, vloeistoffen, tolgelden en parkeergelden, voor rekening van de huurder.
4.2 De auto wordt met een volle tank afgeleverd en dient volgetankt te worden ingeleverd, tenzij anders is afgesproken.

5. Ophalen en terugbrengen van het voertuig

5.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en prijs zoals deze in de huurovereenkomst is vermeld.
5.2 Het voertuig kan worden opgehaald en teruggebracht bij de vestiging, tenzij anders is afgesproken.
5.3 De huurder levert een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een kopie van het geldige rijbewijs van de bestuurder(s) aan de verhuurder voor het ophalen van het voertuig.
5.4 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huurperiode tot het moment dat er is getekend voor het schadevrij inleveren van het voertuig.
5.5 Als het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder is ingeleverd, zal de huurder in rekening worden gebracht de huurprijs per dag en de eventuele door verhuurder geleden schade of gederfde inkomsten, waarbij een dagdeel geteld wordt als dag.
5.6 Alle in deze voorwaarden genoemde bepalingen blijven van kracht totdat het voertuig is ingeleverd.

6. Gebruik van het voertuig en verplichtingen huurder

6.1 Verhuurder verstrekt de huurder voor aanvang van de huurperiode een deugdelijke mondelinge instructie van het voertuig.
6.2 In het voertuig is een gebruiksaanwijzing aanwezig.
6.3 Verhuurder is gedurende de huurperiode telefonisch bereikbaar voor de huurder.
6.4 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig alleen in overeenstemming met zijn bestemming wordt gebruikt.
6.5 Huurder verplicht zich bij gebruik van het voertuig zich als goed huurder te gedragen en zal het voertuig aan het einde van de huurovereenkomst volledig ter beschikking stellen aan de verhuurder.
6.6 Indien huurder gebreken of schade aan het voertuig ontdekt, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder, bij gebreke waarvan de huurder de door zijn nalatigheid ontstane schade aansprakelijk is.
6.7 Huurder is verplicht adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het voertuig.
6.8 Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden.
6.9 Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijk en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
6.10 Alleen personen die minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, tenminste 24 jaar zijn en bij wie nooit de rijbevoegdheid is ontzegd, zijn gerechtigd het voertuig te besturen.
6.11 Het is ten strengste verboden het voertuig onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen te besturen.
6.12 Het is huurder niet toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.
6.13 Het is niet toegestaan het voertuig 's nachts onbeheerd op straat te laten staan.
6.14 Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken.
6.15 Het is de huurder niet toegestaan om met het voertuig, in wat voor vorm dan ook, tijd- of snelheidsgebonden competities, rally's en/of spelletjes te ondernemen.
6.16 Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning, tijdens de huurperiode op het vereiste niveau te houden.
6.17 Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof Super 98 of Shell V-power te tanken.
6.18 De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen als tijdens de huurperiode omstandigheden blijken dat, als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.
6.19 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
6.20 Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of de inzittenden als gevolg van dat de bestuurder niet voldoet aan de in paragraaf 6 gestelde zijn voor rekening van de huurder.
6.21 Als een reparatie voortvloeit als gevolg van dat de bestuurder niet voldoet aan de in paragraaf 6 gestelde, zijn de kosten hiervan voor rekening van de huurder.

7. Eigen risico en schade

7.1 Het voertuig is allrisk verzekerd inclusief inzittende verzekering. Het eigen risico bedraagt € 1000,- . Vraag altijd een kopie op van de groene kaart!
7.2 Schade tijdens de huurperiode, aan inzittenden, de auto of aan derden veroorzaakt doordat de bestuurder niet voldoet aan in paragraaf 6 gestelde door nalatigheid dan wel in geval van opzet of onzorgvuldigheid aan de zijde van bestuurder, is volledig voor rekening van de huurder.
7.3 In geval van schade is de huurder verplicht zo snel mogelijk na de vaststelling van het schadebedrag, het te betalen bedrag te voldoen.
7.4 De verhuurder houdt zich hiermee het recht voor om na aanvang van de huurperiode onvoorziene kosten die zijn veroorzaakt door de huurder, in rekening te brengen bij de huurder.
7.5 Schade doordat dat de bestuurder niet voldaan heeft aan het gestelde eisen in paragraaf 6, met als gevolg de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren ten behoeve van gemaakte reserveringen, zal de huurder in rekening gebracht worden de huurprijs per dag en de eventuele door verhuurder geleden schade of gederfde inkomsten.

8. In geval van schade en reparaties

8.1 Bij aanvang en beëindig van de huurperiode wordt door huurder en verhuurder samen de staat van het voertuig vastgesteld.
8.2 Als de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert dat niet bij aanvang van de verhuur is vastgesteld, dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.
8.3 De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder uit het voertuig.
8.4 De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan, door de huurder met het voertuig vervoerde goederen.
8.5 In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken als dit kan leiden tot verergering van de schade of het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
8.6 In geval van schade of een gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht:
Verhuurder onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen door telefonisch contact op te nemen.
De instructies van de verhuurder op te volgen.
Alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken.
Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
8.7 De huurder dient de verhuurder en de door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen.
8.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor de huurder van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg van schade of reparaties.

9. Reparaties & technische assistentie

9.1 De verhuurder draagt er zorg voor dat het voertuig in goede staat van onderhoud verkeert en dat het voertuig compleet is.
9.2 De huurder kan gebruikmaken van de ANWB wegenwacht als men zelf lid is van de wegenwacht. Eigenaren zijn niet per definitie lid van een wegenwacht dienst. Mustang-Rijden bezit een speciale 'pech dienst' echter is deze in ontwikkeling.
9.3 De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk zijn om veilig verder te kunnen rijden, komen voor rekening van verhuurder.
9.4 De verhuurder dient altijd toestemming te geven voordat een reparatie plaatsvindt.
9.5 De kosten van de door de huurder betaalde, noodzakelijke, reparatiewerkzaamheden worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en bewijs van betaling, vergoed.
9.6 De verhuurder verplicht zich het uiterste te doen om de huurder bij een mankement aan het voertuig zo snel mogelijk te helpen.
9.7 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg van een defect of reparaties. Ook eventuele bederving van het huurgenot wordt niet gecompenseerd.
9.8 In alle gevallen dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

10. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

10.1 Huurder is aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen gedurende de huurperiode en de daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder boetes die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd.
10.2 Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties worden na de verhuur in rekening gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.

11 Toepassing recht

11.1 Op deze voorwaarden en de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil over de voorwaarden en/of de huurovereenkomst zal beslecht worden door een daartoe als gevolg van de wet bevoegde Nederlandse gerechtelijke instantie.

Tot slot

Wij hopen dat je niet te veel schrikt van deze voorwaarden, maar ze zijn voor beide partijen belangrijk. Alles staat of valt bij vertrouwen en dit helpt bij het bouwen naar vertrouwen. Probeer dus niet de eigenaar te ontdoen van deze voorwaarden bij verhuur van de Mustang. 

 

facebook deel mee op twitter deel mee op googleplusdeel mee op youtubedeel mee op instagram


 

© 2018 Mustang-rijden.nl. All Rights Reserved. Site en onderhoud door: Saarloos Advies